מפרט המועצה

​​​​המפרט האחיד 

מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי . 
במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד), אשר חשוב לציין שהם מחייבים אף אם לא פורטו. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד. סוגי עסקים אלו מפורטים בטור ה 'בצו רישוי עסקים (עסקים הטעונים אישור), התשע"ג – 2013.​ 
תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט האחיד, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מביניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.
 
את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.
המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א ,8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי. 
רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א)שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט. 

המפרט האחיד הרשותי של מועצה מקומית ערערה בנגב מפורסם בזאת כחלק ממרכיבי הרפורמה הארצית ברישוי עסקים, ועל מנת לשפר ולהקל ככל שניתן על  בעלי עסקים/ יזמים, תוך פיתוח סביבה עסקית תומכת וחיובית לבעלי העסקים / יזמים ומתן שירות הטוב ביותר במסגרת הליך רישוי העסק.
 
פרטים על מחלקת רישוי עסקים, בעלי תפקיד בה ודרכי התקשרות אליהם, שעות פעילות המחלקה, נהלי המחלקה לרבות תהליך קבלת רישיון עסק, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המועצה  – רישוי עסקים 

​להלן המפרט הרשותי של מועצה מקומית ערערה בנגב 

הרפורמה בחוק רישוי עסקים – מועצה מקומית ערערה בהגב.  
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל ,מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה מקומית ערערה בנגב (להלן" מועצה מקומית ערערה בהגב" או" המועצה מקומית") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי. 
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן:" חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לכל סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-2013 (להלן:" צו רישוי עסקים"). 
המפרט האחיד ישמש כלי עזר לבעל עסק, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של בעל עסק/מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש, לרבות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים )(משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן:" המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי. 
 
הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד  
בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים שלהלן:
  
חלק 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין
             והמהווים את ה"מפרט האחיד הארצי".
  
חלק 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד  של ערערה בנגב (ה"מפרט האחיד הרשותי") בפרק "דרישות
              כלליות מעסקים".  
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו . 
 
חלק 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של ערערה בנגב  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".  
             באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו 
             ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה. 
 
שלב 2:  דרישות כלליות מעסקים: 
יובהר בזאת כי חובה לקיים את כל הדרישות המופיעות בפרק זה והינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד
בהן זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים. 
 
1. כללי 
  1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף  כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט
          עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות. 
  1.2   אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית ערערה בנגב, מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף
           אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך. 
 1.3.   מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי המועצה המקומית  ערערה בנגב,  מעמידה
          בחוקי העזר​  העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו. 
 1.4.  אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק
         ולפי  כל  דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון .כל המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 
 1.5. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
         התשע''ג-2013 , יחולו על אותו עסק  גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים. 
 1.6. כל שינוי בהוראות כל דין - החל על העסקים נשוא דרישות אלה ואשר יש בו כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על
         דרישות המפרט האחיד -  יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.  
 1.6.1.למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד ,יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר
         החקיקה כפי שקיים ברשומות . 
 1.7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל ובכלל ,לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק. 
 
2. איכות סביבה 
2.1. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש''ן- 1990,
        ועדכונן מעת לעת ובחוק עזר לערערה בנגב ​(איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון, התש"ף-2020), כתוצאה
        מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים גנרטורים , השמעת מוסיקה וכדומה.  
2.1. במידה ונמצא שהפעלת העסק גורמת ליצירת רעש בלתי סביר ,תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות
        התקנת מתקנים, להקטנת עוצמת הרעש ,בהתאם לדין.  
2.2. לאחר התקנת האמצעים או התקנת המתקנים כאמור בסעיף 2.2, בעל העסק יעביר למחלקה לרישוי עסקים במועצה
       חוות דעת אקוסטית, שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, שתוכיח שהעסק אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר .  
2.3. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר ,כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, על כל
        עדכוניו, כתוצאה מפעילות עסקו. 
2.4. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר ,תשלח דרישה לבעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים,
        להקטנת עוצמת הריח . 
2.5. בעל עסק יתחזק על פי הוראות היצרן, מערכות לטיפול בזיהום האוויר וריח, אשר הותקנו בעסק. 
2.6. בעל עסק יגיש למועצה, על פי הודעה מאת ראש המועצה, אחת לשנה, דין וחשבון בדבר הפעלתו של העסק, המזהמים
        שבו ופליטת מזהמים ממנו; הדין וחשבון יתייחס לשנה המסתיימת ביום 31 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש
        על גבי הטופס כקבוע בתוספת הראשונה של חוק עזר לערערה בנגב ​(איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון,
        התש"ף-2020
)
 
3. מים ושפכים    
3.1.    מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח) 
3.1.1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף" תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 
           1992 למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות ,יתקין, באמצעות מתקין מוסמך-כהגדרתו
          בתקנות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה )להלן מז"ח(, בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים
          שלו מהמועצה מקומית, כאמור בתקנות.  
3.1.2. בעל העסק ישלח למחלקת רישוי עסקים במועצה עותק מאישור ההתקנה של המז"ח. 
3.1.3. בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות
           האמורות .   
3.1.3.1. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למחלקת רישוי עסקים במועצה ובמקביל יישמרו בעסק ל-3
           שנים לפחות . 
3.1.3.2. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית על מנת לעמוד בחובת תקינות המז"ח בכל עת.  
 
3.2. ניטור שפכי תעשייה 
3.2.1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק, יוזרמו למערכת הביוב העירונית, רק לאחר שעמדו בערכי
           הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כפי שנקבע בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים
           וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב​), תשע"ד –2014.
3.2.2. במידת הצורך ועפ"י הוראת תאגיד המים וביוב  "נווה מדבר", יתקין בעל העסק מתקן קדם לטיפול בשפכי התעשייה
          טרם הזרמתם למערכת הביוב העירונית על מנת להוריד את ריכוז המזהמים בשפכים עד לערכי הסף הנקובים
          בכללים אלו. 
 
3.3. דיגום שפכים 
3.3.1. עסק המשתייך לאחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי  תאגידי מים וביוב, ייתכן ויוכנס לתוכנית
           ניטור למפעלים, כאמור בכללים. 
4.3.3 בעל עסק, מבין סוגי העסקים, כמפורט בסעיף 3.3.1, יתקין על חשבונו שוחה ייעודית לדיגום כפי שירה לו תאגיד המים
          וביוב  "נווה מדבר".  
4.3.4 בעל העסק יישא בעלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לתעריפים שנקבעו  בכללי תאגידי מים וביוב
         (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009. 
4.3.5 בכל מקרה שמתרחשת בעסק חריגה מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, כאמור,
         באחריותו המלאה של בעל העסק  לפעול בהתאם להנחיות תאגיד המים וביוב  "נווה מדבר" והמשרד להגנת הסביבה,
         על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית. 
 
4. תברואה- פסולת 
4.1. בעל העסק יקיים את כל האמור בפרק ד' (פינוי פסולת) של חוק עזר​ לערערה בנגב(איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת
        הניקיון, התש"ף-2020
) לרבות, אך לא רק, הסעיפים הבאים: 
4.2. בעל העסק יאגור את הפסולת הנוצרת בעסקו למכלי אצירת פסולת, או כלי קיבול אחר, שנרכשו על ידו ועל חשבונו,
        שיוצבו  אך ורק בתחומי העסק, באופן שלא יגרום למטרדים תברואיים או סביבתיים.  
4.3. בעל העסק ישליך את הפסולת ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף 2.4  למכלי אצירת פסולת שהוצבו על ידי
        המועצה.  
4.4. בעל עסק שנוצרת בו פסולת קרטונים ישטח את הקרטונים ויפנה אותם למתקן טיפול בפסולת קרטונים שהוצב על ידי
       המועצה. 
4.5. המועצה  רשאית להורות לבעל עסק  להתקין ולהחזיק בעסק מיתקן לטיפול בפסולת (כלי או אמצעי לדחיסה, לכבישה,
        לגריסה, לקשירה וכיוצא בהם ,המשמש לאיסוף, למיון, לטיפול או להקטנת נפח של פסולת )  ורשאית המועצה להורות
        כאמור בדבר סוג המיתקן, מספר המיתקנים, מקום הצבתם בעסק ,תיקונם או החלפתם. 
4.6. פסולת אלקטרונית לרבות מכשירי חשמל גדולים וסוללות וציוד שאינם מהמגזר הביתי, יפונו על פי הוראות המועצה
        ועל פי האמור בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב—2012.   
4.7. בעל עסק יפנה פסולת למיחזור אך ורק למכלים ייעודים או מתקני מיחזור שהוצבו על ידי המועצה או למכלים ייעודים
       או מתקני מיחזור שנרכשו על ידי בעל העסק בהוראת המועצה ובהתאם לדרישותיה בדבר סוגם, ייעודם ומקום
       ותנאי הצבתם. 
4.8. לא ישליך בעל עסק למיתקן מיחזור אלא פסולת למיחזור, בהתאם לסוג הפסולת למיחזור שנקבע לאותו מיתקן על גבי
        הודעה שהוצבה בסמוך למיתקן או על גביו . 
4.9. פסולת חומרים מסוכנים כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990​, תועבר אך
        ורק לאתרים מאושרים על פי חוק , כאמור בתקנות האמורות. 
4.10. טיפול בפסולת מפעל 
         הגדרת "מפעל" לעניין סעיף זה- בית מלאכה, מחסן, מכלאה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, חנות כול־בו ,סופרמרקט,
         אטליז, בית אוכל, בית מלון ,אכסניה וכן כל עסק המוציא, לדעת המפקח, כמות גדולה של פסולת; לעניין זה יראו
         כמפעל גם תאגיד העוסק בתחזוקת עסק כאמור או קבוצת עסקים או בתחזוקת השטחים הצמודים לאלה וכן תאגיד
         העוסק בתחזוקת מבנה דירות שבו 30 דירות או יותר. 
4.10.1. בעל מפעל  יתקין כלי קיבול נפרדים לפסולת תעשייתית או לפסולת חקלאית, לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך
             מאת המועצה. המועצה רשאית להורות בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים לעניין כלי
             הקיבול הנפרדים. 
4.11.   פסולת בשר ופסולת אורגנית מרקיבה אחרת תישמר בעסק קשורה בתוך 2 שקיות ניילון עבה ( למניעת מפגעי ריח
           (עד לפינוייה למיכל אצירת ייעודי שיוצב ברחבי המועצה בשיתוף עם רשות שמורות הטבע או למכולת קירור ייעודית
           שתוצב על ידי המועצה ,בסוף כל יום עבודה. 
4.12. מובהר בזאת כי במידה שהוראות דין יקבעו זאת או בהתאם לשינויים במדיניות המועצה מקומית בנושא הטיפול
          בפסולת, עשוי בעל עסק, להיות מחויב, במהלך 3 השנים הקרובות, להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לזרמים שונים
          כפי שיוגדרו על ידי המועצה מקומית, לרבות "פסולת בסיסית"  ו"פסולת עודפת" ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות
          שיועברו על ידי המועצה מקומית לבעל העסק. 
  
5. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר
 הגדרות לפרק זה -  
       "בשר" : בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות
        מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר. 
5.1. בעל העסק המגיש בשר יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים(תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג –
        1983 ובחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015 , לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות
        תקנות אלו המופיעות להלן:  
5.2. רכישה ומשלוח הבשר יעמדו  בכל האמור בתנאים שנקבעו בחוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) – 2015   לרבות: 
5.3. אין להכניס לעסק  בשר שאין לו תעודה משלוח  ו/או תעודה וטרינרית (במידה ונדרש) שהונפקה במהלך 24 השעות
        שקדמו להגעת המשלוח ויש התאמה בין המוצרים שבמשלוח ובין תעודת המשלוח ואם צורפה תעודה וטרינרית – יש
        התאמה בין התעודה הווטרינרית ובין תעודת המשלוח. 
5.4. תעודת המשלוח תכיל את כל הנתונים המפורטים בחוק להגנה על בריאות הציבור(מזון) – 2015.    
5.4.1. בעל העסק ישמור בעסק את תעודת המשלוח, לפי הנדרש בחוק  ולא פחות מ- 3 חודשים לפחות ויציגה לווטרינר
          הרשות על פי דרישה. 
5.5. אין לרכוש בשר ממפעלים ללא רישיון יצרן ורישיון עסק.  
5.6. אין להכניס לעסק בשר שלא נשמר בקירור, בטמפרטורות הנדרשות בחוק לסוג הבשר המדובר, לכל אורך דרכו - 
        מהיציאה מהמפעל המייצר, לכל אורך זמן ההובלה ועד הכניסה לעסק ואחסונו במקרר המתאים. 
5.7. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שיש בהם תאורה תקינה בכל עת ושנפח קיבולם מספיק כדי להכיל את
        כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.  
5.8. בעל עסק לא יבצע פעולות יצרניות כולל הפשרה והקפאה ללא היתר מפורש . 
5.9. בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה המתאימה לו לפי כל דין. 
5.10. בעל העסק ישמור, בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, בעסק ויציגן לביקורת על פי דרישה. 
5.11. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי בשר שהתאריך האחרון לשיווקם פג או שנפגמו ועשויים להוות סכנה
          לבריאות הציבור . 
5.12. כל מוצרי הבשר הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו באריזתם המקורית ,עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם ועל תנאי אחזקתם. 
5.13. מוצרי מזון קפואים מן החי יסומנו בתאריך ושעת הוצאתם להפשרה.  
5.14. השימוש במוצרים המופשרים יעשה ביום ההפשרה בלבד. 
5.15. בעל העסק ירחיק מזיקים (בעלי כנף מכרסמים וחרקים) ממקומות בהם מאחסנים, מעבדים ומגישים בשר. 
5.16. פסולת בשר ופסולת אורגנית מרקיבה אחרת תישמר בעסק קשורה בתוך 2 שקיות ניילון עבה )(למניעת מפגעי ריח)
         עד לפינוייה למיכל אצירת ייעודי שיוצב ברחבי המועצה בשיתוף עם רשות שמורות הטבע או למכולת קירור ייעודית
         שתוצב על ידי המועצה, בסוף כל יום עבודה. 
 
​6. שילוט  
6.1. בעל עסק יציב שלט רק לאחר שעמד בכל האמור בחוק עזר לערערה בנגב 
7. נגישות 
7.1. בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998,
        יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור ואת האמור בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל
        תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).​
7.2. בעל העסק יגיש לאישור מח' רישוי עסקים/הנדסה במועצה  חוות דעת של יועץ נגישות מורשה בדבר הצורך בבצוע
        התאמות כאמור בחוק, הן לעניין נגישות בשירות והן לעניין נגישות מתו"ס ויבצע את ההתאמות הנדרשות בחוות הדעת. 
 
​8. הוצאת סחורה, שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק  
8.1. הוצאת סחורה כסאות ושולחנות מותרת עד קו בניין/מגרש בלבד )כ-4 מטר מחזית העסק ועד לקו המדרכה.( 
 
  
שלב 3: דרישות פרטניות מעסקים (להלן: "הדרישות הפרטניות:)" 
 
​מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק  של הדרישות הפרטניות שלהלן.  
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות  בשלב 2 פרק "דרישות כלליות מעסקים." 
 
הדרישות הפרטניות מופיעות בטבלה המצורפת בהמשך המסמך. 

דרישות פרטניות מעסקים 
הגדרות אזורי המועצה המקומית  לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתוכניות): 
מובהר כי האמור בעמודה "מדיניות תכנונית" שלהלן , מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס המועצה ,בוועדה מרחבית לתכנון ובנייה שמעונים  ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך . 
 
מגרשים עם חזית מסחרית – מגרשים שעליהם מבנה מגורים עם חזית מסחרית בקומתו הראשונה
מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי המשרת כמה רחובות או שכונה וכן קניון 
אזור תעשיה קלה ומלאכה – אזור המיועד לתעשייה קלה ומלאכה הנמצא מזרחית לערערה בנגב  -  בהקמה   אזור ספורט ונופש קרקע חקלאית 

הגדרות האזורים האמורות לעיל יחולו על  העמודה "מדיניות תכנונית" שבטבלה שבהמשך 
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החלה על השטחים שבתחומם פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מתנאי כל תכנית ו/או היתר החלים על העסק. 
על המבקש לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר, תוכניות המתאר וייעודי הבנייה המוגדרים בהם, והתאמת הבנייה והשימוש להיתר הבנייה.  
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות תכנונית ,"הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש . 
יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות" דרישות מקצועיות" ו- "מדיניות  תכנונית" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים), בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים " 
בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות המקצועיות של המועצה, הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים​ ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך. באתר יש כרגע כ-20 מפרטים מאושרים והוא יתעדכן  מדי פעם במפרטים נוספים. הינך נדרש לעמוד בכל האמור במפרט הארצי המאושר המתאים לעסקך.  ​
ניתן למצוא דרישות של נותני אישור, בפריטים בהם טרם פורסם מפרט אחיד, באתרי האינטרנט של נותני האישור